platforma MLS

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w systemie wymiany ofert

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
 4. ZASADY KORZYSTANIA
 5. OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG
 6. ZINTEGROWANE KONTO PŁATNOŚCI W SYSTEMIE HOUSERESPONDER
 7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 8. ROZWIĄZANIE UMOWY
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 10. ZMIANY REGULAMINU WSPÓLPRACY DLA BIUR NIERUCHOMOŚCI – PLATFORMA MLS

Zasady współpracy w systemie platformaMLS pomiędzy biurami nieruchomości

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OBOWIĄZKI BIURA NIERUCHOMOŚCI WPROWADZAJĄCEGO ZGŁOSZENIE DO SYSTEMU PLATFORMA MLS
 3. OBOWIĄZKI BIURA NIERUCHOMOŚCI PROPONUJĄCEGO KLIENTA W SYSTEMIE PLATFORMA MLS
 4. OBOWIĄZKI BIUR NIERUCHOMOŚCI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W SYSTEMIE MLS
 5. WSKAZYWANIE KLIENTA I PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI
 6. DEKLAROWANIE I WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA BIUR WSPÓŁPRACUJĄCYCH
 7. KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD REGULAMINU
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. ZASADY WPROWADZANIA DANYCH DO SYSTEMU PLATFORMA MLS

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Współpracy dla Biur Nieruchomości – PlatformaMLS określaja zasady świadczenia przez DMS Group sp. z o.o. usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz innych usług, które mogą być przedmiotem obrotu w systemie PlatformaMLS.
 2. Osoby akceptujące Regulamin zapewniają, iż są należycie umocowane do zawarcia w imieniu i na rzecz podmiotów, które reprezentują umowy na świadczenie usług przez DMS Group sp. z o.o. w zakresie systemu PlatformaMLS.pl.
 3. Niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z systemu PlatformaMLS,  obowiązuje każdego Pośrednika, Biuro Nieruchomości i wszystkie inne osoby działające w systemie PlatformaMLS biorące udział przy realizacji Zgłoszenia, zarówno po stronie Zgłaszającego, jak i Klienta.

§2.
DEFINICJE

 1. PlatformaMLS– system internetowy zwany dalej system PlatformaMLS, prowadzony przez DMS Group sp. z o.o. pod domeną PLATFORMAMLS.PL, w ramach, którego świadczone są Usługi na rzecz Użytkowników.
 1. DMS Group– DMS Group sp. z o.o. z siedzibą w ul. Pomorska 71/73 lok. 12, 25-343 Kielce, (dalej: Spółka), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569283, NIP: 6572918943, REGON: 362127220. Zwana w dalszej części DMS Group Sp. z o.o. lub Spółka.
 2. Użytkownik profesjonalny– zwany dalej Użytkownikiem, przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, których działalność zawodowa związana jest z rynkiem obrotu nieruchomościami, w szczególności Biura Nieruchomości. Użytkownik profesjonalny zobowiązany jest do rejestracji i uprzedniego zaakceptowania regulaminu systemu PlatformaMLS.  Założenie konta w systemie PlatformaMLS jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Współpracy dla Biur Nieruchomości oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez DMS Group sp. z o.o.
 3. Umowa – umowa zawierana przez Użytkownika oraz Spółką, na podstawie której Spółka zobowiązana jest świadczyć Usługę na rzecz Użytkownika.
 4. Usługa– usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Użytkowników za pomocą systemu PlatformaMLS, umożliwiająca Użytkownikom prezentację Ogłoszeń oraz przesyłanie danych kontaktowych Klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości.
 5. Panel Użytkownika profesjonalnego– dostępne dla Użytkownika profesjonalnego konto w systemie PlatformaMLS.
 6. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi profesjonalnemu miejsce w systemie PlatformaMLS, umożliwiające sporządzenie przez niego wyłącznie pisemnej informacji o możliwości sprzedaży lub wynajmu, zamieszczone samodzielnie, opublikowane na zasadach określonych w Regulaminie. Ogłoszenie może być przez Użytkownika profesjonalnego wysyłane do Klienta na podany adres e-mail i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Cennik – ustalane przez DMS Group sp. z o.o. opłaty za korzystanie z systemu PlatformaMLS, uiszczane przez Użytkownika profesjonalnego na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Spółką , a Użytkownikiem profesjonalnym.
 8. Regulamin– niniejszy Regulamin Współpracy dla Biur Nieruchomości – PlatformaMLS.
 9. Pośrednik – osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)
 10. Dane MLS– informacje wprowadzane do systemu PlatformaMLS, przetwarzane przez system i pobierane z niego, w szczególności Zgłoszenia i informacje o Klientach.
 11. Baza Danych MLS – zbiór Danych, wprowadzanych przez Biuro Nieruchomości i inne uprawnione osoby do systemu PlatformaMLS, zgromadzonych według określonej systematyki i struktury.
 12. Zgłoszenie– zgłoszenie dotyczące Nieruchomości, a w szczególności jej sprzedaży lub wynajmu, wprowadzane do Bazy Danych systemu PlatformaMLS zgodnie z Regulaminem. Zgłoszenie w rozumieniu niniejszego Regulaminu stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 kc i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następne kc.
 13. Właściciel – osoba, której przysługują prawa dotyczące  Nieruchomości wprowadzanej do systemu PlatformaMLS przez Biuro Nieruchomości.
 14. Zgłaszający– Użytkownik profesjonalny, w szczególności Biuro Nieruchomości lub pośrednik dokonujący wprowadzenia Nieruchomości Właściciela do systemu PlatformaMLS.
 15. Klient – osoba zainteresowana Zgłoszeniem.
 16. Nieruchomość – przedmiot majątkowy określony art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.).
 17. Transakcja – Umowa rozporządzająca przenosząca prawa do Nieruchomości bądź też mająca za przedmiot korzystanie z Nieruchomości na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym również nieodpłatnie zawarta między Właścicielem a Klientem, po wcześniejszym skojarzeniu stron przez Pośredników reprezentujących obie strony transakcji.

§3.
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługa świadczona w ramach systemu PlatformaMLS polega na zapewnieniu Użytkownikom profesjonalnym możliwości bezpłatnego, czasowego przechowywania Ogłoszeń na serwerze oraz ich płatnego wysyłania do Klientów w ramach świadczonych usług przez system PlatformaMLS. Platforma umożliwia również Pośrednikom zgłaszanie Klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości.
 2. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie korzystanie z funkcjonalności systemu PlatformaMLS jest aktywacja przez Użytkownika profesjonalnego konta w systemie i akceptacja Regulaminu.
 3. DMS Group sp. z o.o. uruchamia świadczenie usługi nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych  od aktywacji konta w systemie PlatformaMLS, o którym mowa w punkcie §3 pkt. 2.
 4. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia powinna być aktualna, opisywać przedmiot Ogłoszenia w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz  niewprowadzający w błąd, w szczególności co do jego stanu prawnego i technicznego.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika profesjonalnego zdjęć innych niż zdjęcia nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkownika profesjonalnego, na zdjęciach przedstawiających nieruchomość, jakichkolwiek treści, oznaczeń lub innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, z zastrzeżeniem zamieszczenia na zdjęciu przedstawiającym nieruchomość maksymalnie jednego oznaczenia Użytkownika profesjonalnego w postaci znaku wodnego. DMS Group sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do umieszczenia na zdjęciach dodanych przez Użytkownika profesjonalnego znaku wodnego zawierającego wskazanie nazwy systemu PlatformaMLS, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 7. Użytkownik profesjonalny zamieszczając zdjęcie oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia w celu publikacji go w systemie HouseResponder na zasadach określonych w Regulamnie.
 8. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto.
 9. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz postanowień Regulaminu. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących wizerunkowi systemu PlatformaMLS lub wprowadzających w błąd (w tym niezgodnych z typem Ogłoszenia).
 10. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkownika profesjonalnego Ogłoszenia, które zawiera w swej treści propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu lub manipulację słowami kluczowymi.
 11. Użytkownik profesjonalny powinien podać w treści Ogłoszenia swoje dane teleadresowe.
 12. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego Ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń Użytkownika profesjonalnego, w danym momencie.
 13. Korzystanie z  systemu PlatformaMLS jest płatne na zasadzie Pre-Paid (bez abonamentu). Wysokość opłat za usługi świadczone na rzecz Użytkownika profesjonalnego przez DMS Group sp. z o.o. w systemie PlatformaMLS określa każdorazowo Cennik.
 14. Regulowanie opłat za  korzystanie z systemu PlatformaMLS odbywa się przelewem, kartą płatniczą lub innymi udostępnionymi w ramach systemu PlatformaMLS metodami.

§4.
ZASADY KORZYSTANIA

 1. Korzystanie z systemu PlatformaMLS wymaga spełnienia przez Użytkownika profesjonalnego łącznie następujących warunków:
  1. poprawnej aktywacji konta w panelu Użytkownika profesjonalnego w systemie HouseResponder,
  2. akceptacji treści Regulaminu Współpracy dla Biur nieruchomości – PlatformaMLS
 2. Z chwilą zrealizowania przez Użytkownika profesjonalnego bądź podmiot działający w jego imieniu, warunków o których mowa w §4.pkt. 1, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem profesjonalnym a DMS Group sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z systemu PlatformaMLS, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach systemu PlatformaMLS.
 4. Użytkownik profesjonalny jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Użytkownika Profesjonalnego.
 5. Niedopuszczalne są działania Użytkownika profesjonalnego mogące utrudniać lub destabilizować działanie systemu PlatformaMLS.
 6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych systemu PlatformaMLS stanowią przedmiot praw wyłącznych DMS Group sp. z o.o.. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach systemu PlatformaMLS materiałów, w szczególności o których mowa w §4 pkt.  6  wymaga każdorazowo zgody DMS Group sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów DMS Group sp. z o.o.
 8. Każdorazowe uzyskanie dostępu do konta po dokonaniu rejestracji następuje z chwilą podania w oknie logowania adresu e-mail oraz hasła. Dostęp do konta Użytkownik profesjonalny uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).
 9. DMS Group sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika profesjonalnego, jeśli uzna, że wprowadzone treści są nieprawdziwe lub w jakikolwiek sposób godzą w wizerunek Spółki lub systemu PlatformaMLS.

§5.
OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Z tytułu korzystania z systemu PlatformaMLS, DMS Group Sp. z o.o. pobiera od Użytkownika profesjonalnego wynagrodzenie w postaci naliczanej opłaty miesięcznej za dostęp do systemu PlatformaMLS oraz za Ogłoszenia przesyłane z systemu do Klientów.
 2. Opłata za korzystanie z systemu PlatformaMLS pobierana jest na zasadzie Pre-Paid, tzn. Użytkownik profesjonalny doładowuje swoje konto w systemie HouseResponder, dokonując poprzez system wpłaty na konto DMS Group Sp. z o.o. dowolną kwotę pieniężną, jednak nie mniejszą niż 100 zł netto, która po zaksięgowaniu na konto, jest w całości i bezterminowo  dostępna w na prowadzenie działań oraz opłacanie należności za konta dostępu do systemu PlatformaMLS.
 3. Kwota wpłacona na konto systemu PlatformaMLS przez Użytkownika profesjonalnego nie podlega zwrotowi.
 4. Jeżeli Użytkownik profesjonalny zrezygnuje z dostępu do konta w systemie PlatformaMLS opłaty nie będą naliczane.
 5. DMS Group sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika świadczenia Usług w systemie PlatformaMLS. Powiadomienie Użytkownika profesjonalnego o zmianach cen i ich nowych wysokościach zostanie przesłane do Użytkownika profesjonalnego na adres e-mail podany w rejestracji w systemie HouseRepsonder oraz wyświetlone zostanie po zalogowaniu do panelu systemu co najmniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przez wprowadzeniem nowego Cennika.
 6. Przyjmuje się, że Użytkownik profesjonalny, który w okresie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail nie zrezygnuje z usług świadczonych przez system PlatformaMLS, akceptuje nowe ceny.
 7. Do kwot wynagrodzenia DMS Group Sp. z o.o. dolicza należną stawkę podatku od towarów i usług, która naliczana jest w trakcie doładowywania konta w systemie HouseResponder.
 8. DMS Group sp. z o.o.  z tytułu usług świadczonych w systemie PlatformaMLS wystawia Użytkownikowi Profesjonalnemu faktury VAT. Faktury przesyłane są do Użytkownika profesjonalnego w formie elektronicznej na podany w procesie rejestracji adres e-mail.
 9. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem  zgody na wystawianie faktur drogą elektroniczną.
 10. Dla zapewnienia integralności treści faktur VAT, w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  1. edycję treści dokumentu,
  2. komentowanie,
  3. wypełnianie lub podpisywanie pól komentarza,
  4. kopiowanie zawartości dokumentu,
  5. wydzielenie stron.
 11. DMS Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych ponad wskazane powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur udostępnianych w formie elektronicznej.

§6.
ZINTEGROWANE KONTO PŁATNOŚCI W SYSTEMIE HOUSERESPONDER

 1. Konto płatności w systemie HouseResponder umożliwia Biurom Nieruchomości regulowanie płatności za korzystanie z innych projetków DMS Group sp. z o.o.
 2. Regulowanie płatności za korzystanie z innych projektów DMS Group sp. z o.o. poprzez zintegrowane konto płatności w systemie HouseResponder odbywa się po aktywacji usługi innego projektu wyłącznie na żądanie Biura Nieruchomości.
 3. Biuro nieruchomości może zgłosić żądanie aktywacji usługi w innym projekcie poprzez swój panel Biura Nieruchomości w systemie HouseResponder lub poprzez kontakt bezpośredni z przedstawicielem DMS Group sp. z o.o.
 4. Aktywując usługę innego projektu Biuro Nieruchomości akceptuje Regulami i Cennik danego projektu.
 5. Korzystanie z innych projektów oraz wysokość opłat za świadczone przez te projekty usługi odbywa się zgodnie Regulaminem świadczenia usług oraz Cennikiem dla danego projektu.
 6. Biuro Nieruchomości rozliczające się poprzez zintegrowany system płatności jest informowane z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o planowanych zmianach w Cennikach innych projektów poprzez wiadomość e-mail wysyłaną na adres rejestracyjny Biura Nieruchomości w systemie HouseResponder oraz po zalogowaniu do swojego panelu Biura Nieruchomości w systemie HouseResponder.
 7. Biuro Nieruchomości może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z innych projektów poprzez dezaktywację usługi w swoim panelu Biura Nieruchomości lub poprzez kontakt bezpośredni z przedstawicielem DMS Group sp. z o.o.
 8. Brak rezygnacji z korzystania z innego projektu w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji o zmianie Cennika przesłanej na adres e-mail oznacza, że Biuro Nieruchomości akceptuje nowe ceny.

§7.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik profesjonalny jest odpowiedzialny za to aby, zamieszczane przez niego Ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz zasad określonych w Regulaminie. Użytkownik profesjonalny jest odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Zakres odpowiedzialności DMS Group Sp. z o.o. z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika profesjonalnego.
 3. DMS Group Sp. z o.o. ma prawo do edycji lub usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące wizerunkowi systemu PlatformaMLS, wprowadzające w błąd lub gdy zawiera inne treści niezgodne z Regulaminem. W przypadku, gdy Użytkownik profesjonalny uporczywie narusza postanowienia Regulaminu, DMS Group Sp. z o.o. może zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika profesjonalnego.

§8.
ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik profesjonalny może w każdym czasie rozwiązać umowę z DMS Group Sp. z o.o. na świadczenie usługi w systemie PlatformaMLS poprzez usunięcie dostępu do konta w systemie PlatformaMLS, które możliwe jest po zalogowaniu do konta Użytkownika profesjonalnego w systemie HouseResponder.
 2. Kwota jaka zostanie na koncie Użytkownika profesjonalnego w momencie rezygnacji z usług świadczonych przez system PlatformaMLS, pozostanie w całości do wykorzystania na działania w systemie HouseRepsonder oraz na korzystanie z innych projektów DMS Group Sp. z o.o.  w ramach zintegrowanego konta płatności w systemie HouseRepsonder.
 3. DMS Group Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia usług w ramach systemu PlatformaMLS lub natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem profesjonalnym, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.Kwota jaka zostanie na koncie Użytkownika profesjonalnego w momencie rozwiązania  umowy z winy Użytkownika Profesjonalnego nie podlega zwrotowi.

§9.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik profesjonalny ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez DMS Group Sp. z o.o. usług w trakcie obowiązującej strony Umowy oraz w terminie 7 dni od daty zakończenia współpracy.
 2. Reklamacje będą zgłaszane DMS Group Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://HouseResponder.pl/kontakt lub pisemnie na adres siedziby DMS Group Sp. z o.o.  ul. Pomorska 71/73 lok. 12, 25-343 Kielce
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni.
 4. Użytkownik profesjonalny zostanie poinformowany pisemnie za pośrednictwem wiadomości e-mail o sposobie załatwienia sprawy.

§10.
ZMIANY REGULAMINU WSPÓLPRACY DLA BIUR NIERUCHOMOŚCI – PLATFORMA MLS

 1. Regulamin Współpracy dla Biur nieruchomości – PlatformaMLS może zostać zmieniony przez DMS Group Sp. z o.o. w każdym czasie.
 2. DMS Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika profesjonalnego o planowanych zmianach, ich zakresie oraz terminie ich wprowadzenia poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika profesjonalnego oraz udostępnienie informacji na stronie internetowej serwisu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej oraz poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników Profesjonalnych
 4. Zmiany Cennika dotyczące kosztu świadczenia usług w systemie PlatformaMLS wchodzą w życie z dniem dokonania zmiany, z zastrzeżeniem, że Użytkownik profesjonalny zostanie o nich poinformowany po zalogowaniu na Konto w systemie HouseResponder oraz w przesłanej wiadomości e-mail co-najmniej 30 dni przed zmianą cennika. Za datę otrzymania wiadomości uznaje się  datę, kiedy wiadomość została wysłana/pojawiła się na skrzynce mailowej Użytkownika profesjonalnego.
 5. Uznaje się, że Użytkownik profesjonalny, który w okresie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail, nie zrezygnuje z dostępu do konta w systemie PlatformaMLS akceptuje nowy Cennik.

Zasady współpracy w systemie platformaMLS pomiędzy biurami nieruchomości

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biuro Nieruchomości zobowiązane jest bezwzględnie przestrzegać wiążących Biuro postanowień umowy o przystąpienie do systemu PlatformaMLS.
 2. Biuro Nieruchomości zobowiązane jest do rzetelności w stosunkach z innymi Biurami Nieruchomości, a także ze Zgłaszającymi i Klientami.
 3. Biuro Nieruchomości zobowiązana jest stosować w umowach pośrednictwa zapisy chroniące interesy innych Biur uczestniczących w systemie PlatformaMLS.
 4. Biuro Nieruchomości za działania swoich pracowników posiadających dostęp do systemu PlatformaMLS, wykonujących jakiekolwiek czynności związane z obsługą Zgłoszeń, zarówno po stronie Klienta, jak i Zgłaszającego ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

§2.
OBOWIĄZKI BIURA NIERUCHOMOŚCI WPROWADZAJĄCEGO ZGŁOSZENIE DO SYSTEMU PLATFORMA MLS

 1. Biuro Nieruchomości zobowiązane jest do zebrania i  zweryfikowania informacji dotyczących Nieruchomości oraz dokumentów, na podstawie, których dokonuje zgłoszenia Nieruchomości.
 2. Biuro Nieruchomości ma obowiązek dokonywania stałej aktualizacji wszystkich danych, o których mowa w ust. 1 i niezwłocznego wprowadzenia wszelkich zachodzących zmian w stanie prawnym bądź faktycznym nieruchomości do systemu PlatformaMLS.
 3. Biuro Nieruchomości wprowadzające Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS  ma obowiązek zebrania i przygotowania wszelkich dokumentów ze strony Zgłaszającego niezbędnych do zawarcia transakcji, a także uczestniczenia w prezentacji Nieruchomości, chyba, że współpracujące Biura umówią się inaczej, a także wykonywania z Biurem współpracującym innych ustalonych dwustronnie czynności prowadzących do zawarcia transakcji.
 4. Biuro Nieruchomości ma obowiązek informowania o wszelkich bezpośrednich kontaktach pomiędzy Biurem, a Klientem lub pomiędzy reprezentowanym przez Biuro Właścicielem Nieruchomości, a Klientem Biura Nieruchomości, które przedstawiło danego Klienta.
 5. Wszyscy Pośrednicy wykonujący czynności pośrednictwa w imieniu i na rzecz Biura Nieruchomości  w tym osoby działające pod ich nadzorem są zobowiązani do postępowania zgodnego ze standardami zawodowymi przyjętymi jako ustawowo obowiązujące.

§3.
OBOWIĄZKI BIURA NIERUCHOMOŚCI PROPONUJĄCEGO KLIENTA W SYSTEMIE PLATFORMA MLS

 1. Biuro Nieruchomości ma obowiązek uzyskania od Właściciela lub Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wywiązania się zarówno z obowiązków  umowy pośrednictwa, jak i z obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie PlatformaMLS.
 2. Biuro Nieruchomości zobowiązane jest do uzgadniania sposobu i terminu każdej prezentacji Nieruchomości z tym Biurem Nieruchomości, które wprowadziło Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS.

§4.
OBOWIĄZKI BIUR NIERUCHOMOŚCI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W SYSTEMIE MLS

 1. Biuro Nieruchomości zobowiązane jest do szczegółowego uzgodnienia warunków i zasad współpracy, a także dokładnego ustalenia finansowych zasad współdziałania z Biurem wprowadzającym Zgłoszenie  lub z Biurem proponującym Klienta.
 1. Współpracując z Biurem wprowadzającym Zgłoszenie lub z Biurem proponującym Klienta, Biuro Nieruchomości zobowiązane jest działać z najwyższą starannością na rzecz – odpowiednio – danego Zgłaszającego bądź Klienta.
 2. Biuro Nieruchomości pobierając od Biura proponującego Klienta jego dane osobowe, zobowiązane jest do zapewnienia ich ochrony.
 3. Na żądanie Zgłaszającego bądź Klienta, Biuro Nieruchomości zobowiązane jest brać czynny udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie Transakcji.
 4. Przy zawieraniu umów pośrednictwa Biura Nieruchomości zobowiązane są do dołożenia szczególnej staranności i rzetelności, w celu zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwo.
 5. Wprowadzane do systemu PlatformaMLS mogą być zarówno Zgłoszenia wynikające z umów pośrednictwa otwartych jak i na zasadach wyłączności.
 6. Biuro Nieruchomości ma obowiązek poinformowania Właściciela nieruchomości o tym, że jego Nieruchomość zostanie wprowadzone do systemu PlatformaMLS i że część prowizji będzie stanowić wynagrodzenie dla Biura Nieruchomości wskazującego Klienta, który  będzie stroną Transakcji.

§5.
WSKAZYWANIE KLIENTA I PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI

 1. Biuro Nieruchomości, które wprowadziło Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS potwierdza otrzymanie zgłoszenia Klienta w systemie PlatformaMLS od innego Biura Nieruchomości poprzez odsłonę danych kontaktowych Klienta w systemie PlatformaMLS. Dodatkowym potwierdzeniem odsłony danych Klienta w systemie PlatformaMLS jest wiadomość e-mail wysyłana do Pośrednika, który zgłosił Klienta w systemie.
 2. Na Biurze Nieruchomości wskazującym Klienta w sposób inny niż poprzez system PlatformaMLS ciąży obowiązek posiadania dowodów potwierdzających ten fakt.
 3. Biuro Nieruchomości, które wprowadziło Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS i otrzymało zgłoszenie Klienta od innego Biura Nieruchomości nie ma obowiązku odsłony danych tego Klienta.
 4. Biur Nieruchomości, które wprowadziło Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS oraz współpracujące Biuro Nieruchomości ustalają pozostałe zasady współpracy.
 5. Biuro Nieruchomości, która wprowadziła Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS, może kontaktować się z Klientem wskazanym przez współpracujące Biuro Nieruchomości tylko za jego zgodą, chyba, że oba Biura zgodnie ustalą inaczej. Biuro Nieruchomości nie ma prawa, bez zgody Biura Nieruchomości współpracującego, które wskazało Klienta, proponować temu Klientowi innych Nieruchomości.
 6. Biuro Nieruchomości, które wprowadziło Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS zobowiązane jest do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o Nieruchomości dla Biura Nieruchomości, które wskazało Klienta, niezwłocznie po otrzymaniu zapytania. Zobowiązane jest także przedstawić wszelkie posiadane dokumenty dotyczące Nieruchomości objętej Zgłoszeniem oraz ma obowiązek dokonania na życzenie Biura Nieruchomości współpracującego prezentacji Nieruchomości bez zbędnej zwłoki.
 7. W przypadku zainteresowania kilku Klientów tą samą Nieruchomością nie wolno odmówić jej prezentacji innym Klientom, dopóki Transakcja z udziałem tej Nieruchomości nie zostanie przeprowadzona.

§6.
DEKLAROWANIE I WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA BIUR WSPÓŁPRACUJĄCYCH

 1. Biuro Nieruchomości wprowadzające Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS deklaruje wynagrodzenie dla innego Biura Nieruchomości współpracującego, które będzie reprezentować Klienta zainteresowanego Zgłoszeniem, z tytułu dokonania przez tego Klienta transakcji z Właścicielem nieruchomości reprezentowanym przez Zgłaszającego
 2. Z chwilą wprowadzenia Zgłoszenia do systemu PlatformaMLS wynagrodzenie jest określane kwotowo lub procentowo w stosunku do wartości transakcji. W każdym wypadku zadeklarowane wynagrodzenie oznacza kwotę netto, bez należnego podatku VAT. Podatek VAT jest doliczany do wynagrodzenia o ile Biuro wystawiające fakturę jest podatnikiem podatku VAT. Jeśli wynagrodzenie określone jest w innej walucie niż PLN wówczas rozliczenie zadeklarowanego wynagrodzenia następuje w PLN przeliczonego wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia Transakcji.
 3. Wynagrodzenie określane według kryterium procentowego lub kwotowego nie może być zmniejszone bez zgody Biura Nieruchomości proponującego Klienta.
 4. Biuro Nieruchomości jest związane deklaracją wynagrodzenia wobec Biura współpracującego, przy udziale którego zostanie zrealizowana transakcja. Jakiekolwiek warunki bądź zastrzeżenia mogące ograniczać zobowiązanie przyjęte wskutek złożenia deklaracji są uważane za nie istniejące niezależnie od tego, kiedy zostałyby dodane.
 5. Biuro Nieruchomości nie ma obowiązku ujawniania swojego wynagrodzenia, jakie ma uzyskać od Właściciela nieruchomości.
 6. Wysokość wynagrodzenia należnego dla Biura Nieruchomości współpracującego za wskazanie Klienta, który następnie dokonał transakcji z Właścicielem nieruchomości reprezentowanym przez Zgłaszającego, wynika z zadeklarowanej propozycji złożonej przez Biuro Nieruchomości wprowadzające Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS, zgodnej z zasadami paragrafu poprzedzającego i aktualnej w chwili zgłoszenia Klienta przez Biuro Nieruchomości współpracujące.
 7. Do obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego dla Biura Nieruchomości współpracującego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o ofercie i jej przyjęciu; w szczególności, wskazanie Klienta przez Biuro Nieruchomości współpracujące jest uważane za przyjęcie przez nią oferty deklarowanego wynagrodzenia.
 8. W wypadku zawarcia transakcji dotyczącej Nieruchomości, co do której Zgłoszenie było wprowadzone do systemu PlatformaMLS, Biuro Nieruchomości, które zawarła umowę pośrednictwa, zobowiązane jest przedsięwziąć wszystkie niezbędne działania w celu otrzymania od Zgłaszającego należnego dla Biura wynagrodzenia za pośrednictwo. Od obowiązku wypłacenia innym, współpracującym Biurom Nieruchomości należnej im zgodnie z niniejszym Regulaminem, uzgodnionej części wynagrodzenia Biuro Nieruchomości może się zwolnić jedynie wykazując, iż nie uzyskanie należnego wynagrodzenia było wynikiem okoliczności, za które nie ponosi ono odpowiedzialności.
 9. Biuro Nieruchomości wprowadzające Zgłoszenie do systemu PlatformaMLS zobowiązane jest do zapłaty części wynagrodzenia otrzymanego od Właściciela nieruchomości do Biura Nieruchomości z tytułu transakcji dokonanych z udziałem tego biura, zgodnie z zasadami Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wynagrodzenia od Właściciela nieruchomości.

§7.
KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD REGULAMINU

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Biuro Nieruchomości naruszające zasady może zostać pozbawione możliwości dostępu i korzystania z systemu PlatformaMLS.

§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o dostęp do systemu PlatformaMLS, Biuro Nieruchomości, które wprowadziło Zgłoszenie, jak i Biuro Nieruchomości, które wskazało Klienta są odpowiednio zobowiązane do zapłaty zadeklarowanego wynagrodzenia lub zachowują prawo do jego otrzymania, co do transakcji dokonanych z udziałem wskazanego Klienta, w okresie dwóch lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o dostęp do systemu PlatformaMLS.

§9.
ZASADY WPROWADZANIA DANYCH DO SYSTEMU PLATFORMA MLS

 1. Biuro Nieruchomości wprowadza Dane MLS do systemu PlatformaMLS wykorzystując do tego sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej, ręcznie, logując się do panelu biura nieruchomości w systemie PlatformaMLS lub z wykorzystaniem protokołu FTP (ang. File Transfer Protocol) przy pomocy oprogramowania do eksportu ofert używanego przez Biuro, zapewniającego poprawne umieszczenie Zgłoszenia.
 2. Biuro Nieruchomości i osoby przez Biuro zgłoszone otrzymują osobiste hasła dostępu umożliwiające korzystanie z systemu PlatformaMLS. Biuro Nieruchomości i osoby przez nie zgłoszone zobowiązane są chronić powyższe hasła przed dostępem do nich osób niepowołanych.
 3. Dane wprowadzane do systemu PlatformaMLS powinny być zgodne z technicznymi wymaganiami systemu PlatformaMLS, przewidującymi m.in. rodzaj oraz minimalną ilość Danych MLS, jaką Biuro Nieruchomości ma obowiązek podać. Sposób ich wprowadzania powinien odpowiadać przeznaczeniu poszczególnych pól. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w jakimkolwiek polu danych, które nie odpowiadają przeznaczeniu tego pola.
 4. Biuro Nieruchomości może wprowadzać do systemu PlatformaMLS tylko takie dane, co do których posiada prawo ich wprowadzania. W szczególności w zakresie danych osobowych Biuro Nieruchomości zobowiązane jest uzyskać niezbędną zgodę na ich przetwarzanie w systemie PlatformaMLS, od osób których one dotyczą.
 5. Wprowadzenie Danych MLS do systemu PlatformaMLS jest równoznaczne z oświadczeniem, że Biuro Nieruchomości zawarło ze Właścicielem nieruchomości zgodną z prawem umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami spełniającą wymagania niniejszego Regulaminu oraz zabezpieczającą wypłatę wynagrodzenia.
 6. Biuro Nieruchomości nie ma prawa prezentowania na innych portalach ani też w innych publicznych środkach przekazu Danych z Systemu MLS, które zostały do systemu wprowadzone przez inne Biura Nieruchomości, chyba, że w każdym poszczególnym wypadku inne Biuro Nieruchomości wyrazi na to zgodę w imieniu Właściciela nieruchomości.
 7. Biuro Nieruchomości przy dokonywaniu Zgłoszenia do systemu PlatformaMLS ma obowiązek podawania następujących informacji:
  1. imienia i nazwiska osoby wprowadzającej Zgłoszenie
  2. imienia i nazwiska osoby obsługującej dane Zgłoszenie – jako danych do kontaktu
  3. pełnej nazwy Agencji, której zarejestrowany w MLS pracownik wprowadza Zgłoszenie – jako danych Oferenta
  4. adresu Nieruchomości w polu Adres (województwo, nazwa miejscowości, nazwa ulicy)
  5. ceny nieruchomości
  6. powierzchni nieruchomości
  7. powierzchni działki (dla domu)
  8. numeru piętra (dla mieszkania)
  9. wynagrodzenia netto dla agencji współpracującej
 8. Biuro Nieruchomości proponujące Klienta na Zgłoszenie w systemie PlatformaMLS ma obowiązek podawania następujących danych:
  1. imienia i nazwiska Klienta
  2. numeru telefonu Klienta (dane dostępna dla Zgłaszającego po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia Klienta)
  3. adresu e-mail Klienta (dane dostępna dla Zgłaszającego po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia Klienta)